Close

ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯರುಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ವರ್ಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ
1. ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಾವೇರಿ 2001 12-10-2001
2. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಾವೇರಿ 2004 24-05-2004
3. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ 2009 04-08-2009
4. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಾವೇರಿ 1860 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
5. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಾವೇರಿ 2006 25-05-2006
6. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ 1979 10-12-1979
7. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ 2002 05-10-2002
8. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಾನಗಲ್ 2001 12-10-2001
9. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಸಂಚಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ 2008 30-09-2008
10 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಸಂಚಾರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ 2008 25-11-2006
11 ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಾವೇರಿ 1960 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
12 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಾವೇರಿ 1998 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
13 ಪ್ರಧಾನ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
14 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
15 ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಿರೇಕೆರೂರ 1977 14-11-1977
16 ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಬ್ಯಾಡಗಿ 1985 20-07-1985
17 ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಶಿಗ್ಗಾಂವ 1994 19-03-1994
18 ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಸವಣೂರ 1996 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
19 ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ನ್ಯಾಯಿಕ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಹಾನಗಲ್ 1973 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ