Close

ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿಗಳು

ಬ್ಯಾಡಗಿ
ಕ್ರ. ಸಂ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1ಬನ್ನಿಹಟ್ಟಿ
2ಬಿಸಲಹಳ್ಳಿ
3ಬುಡಪನಹಳ್ಳಿ
4ಚಿಕ್ಕಬಾಸೂರು
5ಘಾಳಪೂಜಿ
6ಗುಂಡೇನಹಳ್ಳಿ
7ಹೆಡಿಗ್ಗೊಂಡ
8ಹೀರೆಅಣಜಿ
9ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ
10ಕದರಮುಂಡಲಗಿ
11ಕಾಗಿನೆಲೆ
12ಕಲ್ಲೇದೇವರು
13ಕೆರವಡಿ
14ಕುಮ್ಮೂರ
15ಮಲ್ಲೂರು
16ಮಾಸಣಗಿ
17ಮತ್ತೂರ
18ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರ
19ಶಿಡೇನೂರ
20ಸೂಡಂಬಿ
21ತಡಸ್‌
ಹಾನಗಲ್
ಕ್ರ. ಸಂ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1ಆಡೂರು
2ಅಕ್ಕಿಆಲೂರ
3ಆಲದಕಟ್ಟಿ
4ಅರಳೇಶ್ವರ
5ಬ್ಯೆಚವಳ್ಳಿ
6ಬಾಳಂಬೀಡ
7ಬೆಳಗಾಲಪೇಟೆ
8ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
9ಚಿಕ್ಕಾಂಶಿಹೊಸೂರ
10ಡೊಳ್ಳೇಶ್ವರ
11ಗೆಜ್ಜಿಹಳ್ಳಿ
12ಗೊಂದಿ
13ಹಾವಣಗಿ
14ಹೀರೂರ
15ಹೇರೂರು
16ಹಿರೇಹುಲ್ಲಾಳ
17ಹೀರೆಕಣಗಿ
18ಹೊಂಕಣಾ
19ಹುಲ್ಲತ್ತಿ
20ಕಲ್ಲಾಪೂರ
21ಕಂಚಿನೆಗಳೂರು
22ಕರಗುದರಿ
23ಕೆಲವರಕೊಪ್ಪ
24ಕಿರವಾಡಿ
25ಕೊಪ್ಪರಶಿಕೊಪ್ಪ
26ಕೂಡಲ
27ಕೂಸನೂರ
28ಮಲಗುಂದ
29ಮಂತಗಿ
30ಮಾರನಬೀಡ
31ಮಾಸನಕಟ್ಟಿ
32ನರೇಗಲ್ಲ
33ಸಮ್ಮಸಗಿ
34ಸಾಂವಸಗಿ
35ಶಾಡಗುಪ್ಪಿ
36ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿಶಿಂಗಾಪುರ
37ಶಿರಗೋಡ
38ಸೋಮಸಾಗರ
39ಸುರಳೇಶ್ವರ
40ತಿಳವಳ್ಳಿ
41ಉಪ್ಪಣಸಿ
42ಯಳವಟ್ಟಿ
ಹಾವೇರಿ
ಕ್ರ. ಸಂ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1ಅಗಡಿ
2ಆಲದಕಟ್ಟಿ
3ಬಸಾಪುರ
4ಬೆಳವಗಿ
5ಬೂದಗಟ್ಟಿ
6ದೇವಗಿರಿ
7ದೇವಿಹೊಸೂರ
8ಹಾಲಗಿ
9ಹಂದಿಗನೂರು
10ಹಂವಶಿ
11ಹಾವನೂರು
12ಹೊಂಬರಡಿ
13ಹೊಸಕಿತ್ತೂರ
14ಹೊಸರಿತ್ತಿ
15ಕಬ್ಬೂರ
16ಕಳ್ಳಿಹಾಳ
17ಕನಕಾಪುರ
18ಕಂಚಾರಗಟ್ಟಿ
19ಕನವಳ್ಳಿ
20ಕರ್ಜಗಿ
21ಕಾಟೇನಳ್ಳಿ
22ಕೋಳೂರ
23ಕೋಣನತಂಬಗಿ
24ಕುಳೇನೂರು
25ಕುರುಬಗೊಂಡ
26ಕುರಗುಂದ
27ಮರೋಳ
28ಮೇವುಂಡಿ
29ನಾಗನೂರ
30ನೆಗಳೂರು
31ನೆಲೋಗಲ್ಲ
32ಸಂಗೂರು
33ಯಲಗಚ್ಚ
ಹಿರೇಕೆರೂರ
ಕ್ರ. ಸಂ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1ಅಬಲೂರು
2ಆಲದಗೇರಿ
3ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ
4ಬೇಟಕೆರೂರು
5ಭೋಗಾವಿ
6ಬುರಡೀಕಟ್ಟಿ
7ಚನ್ನಳ್ಳಿ
8ಚಿಕ್ಕೇರೂರು
9ಚಿಕ್ಕೊಣತಿ
10ಚಿನ್ನಮುಳಗುಂದ
11ಹಂಸಭಾವಿ
12ಕಚವಿ
13ಕೋಡಾ
14ಮಡ್ಲೂರ
15ನಿಡನೇಗಿಲು
16ಸಾತೇನಹಳ್ಳಿ
17ಸುತ್ತಕೋಟಿ
18ತಾವರಗಿ
19ಯತ್ತಿನಹಳ್ಳಿ ಎಂ ಕೆ
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ
ಕ್ರ. ಸಂ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1ಅಂತರವಳ್ಳಿ
2ಅರೇಮಲ್ಲಾಪುರ
3ಅಸುಂಡಿ
4ಬೇಲೂರು
5ಬೆನಕನಕೊಂಡ
6ಬಿಲ್ಲಳ್ಳಿ
7ಚಳಗೇರಿ
8ಚಿಕ್ಕಕುರವತ್ತಿ
9ಗುಡಗೂರು
10ಗುಡ್ಡದಅನ್ವೇರಿ
11ಗುಡ್ಡಗುಡ್ಡಾಪುರ
12ಹಲಗೇರಿ
13ಹನುಮಾಪುರ
14ಹರನಗಿರಿ
15ಹೆಡಿಯಾಲ
16ಹೀರೆಬಿದರಿ
17ಹೊನ್ನತ್ತಿ
18ಐರಣಿ
19ಇಟಗಿ
20ಜೋಯಿಸರಹರಳಹಳ್ಳಿ
21ಕಜ್ಜರಿ
22ಕಾಕೋಳ
23ಕಮದೋಡ
24ಕರೂರು
25ಕವಲೆತ್ತು
26ಕೋಡಿಯಾಲ
27ಕುಪ್ಪೇಲೂರು
28ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ
29ಮಾಕನೂರು
30ಮಾಳನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ
31ಮೆಡ್ಲೇರಿ
32ಮುದೇನೂರು
33ನದಿಹರಳಹಳ್ಳಿ
34ನಿಟ್ಟೂರ
35ರಾಹುತನಕಟ್ಟಿ
36ಸೋಮಲಾಪುರ
37ಸುಣಕಲ್ಲಬಿದರಿ
38ತುಮ್ಮಿನಕಟ್ಟಿ
39ಉಕ್ಕುಂದ
40ವೈ.ಟಿ. ಹೊನ್ನತ್ತಿ
ಸವಣೂರ
ಕ್ರ. ಸಂ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1ಚಿಲ್ಲುರಬಡ್ನಿ
2ಡಂಬರಮತ್ತೂರ
3ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರ
4ಹೆಸರೂರು
5ಹಿರೇಮರಳಿಹಳ್ಳಿ
6ಹಿರೇಮುಗದೂರು
7ಹುರಳಿಕುಪ್ಪಿ
8ಹೂವಿನಶೀಗ್ಲಿ
9ಇಚ್ಛಂಗಿ
10ಜಲ್ಲಾಪುರ
11ಕಡಕೋಳ
12ಕಳಸೂರು
13ಕಾರಡಗಿ
14ಕುಣಿಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ
15ಕುರಬರಮಲ್ಲೂರು
16ಮಂತ್ರೋಡಿ
17ಶಿರಬಡಗಿ
18ತೆಗ್ಗಿಹಳ್ಳಿ
19ತವರಮೆಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ
20ತೊಂಡೂರು
21ಯಲವಿಗಿ
ಶಿಗ್ಗಾಂವ
ಕ್ರ. ಸಂ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1ಅಂದಲಗಿ
2ಅತ್ತಿಗೇರಿ
3ಬಾಡ
4ಬನ್ನೂರ
5ಬಸವನಾಳ
6ಚಂದಾಪುರ
7ಧುಂಡಸಿ
8ಗುಡ್ಡದಚನ್ನಾಪುರ
9ಹಳೇಬಂಕಾಪುರ
10ಹನುಮರಹಳ್ಳಿ
11ಹಿರೇಬೆಂಡಿಗೇರಿ
12ಹಿರೇಮಲ್ಲೂರ
13ಹಿರೇಮಣಕಟ್ಟಿ
14ಹೊಸೂರ
15ಹೋತನಳ್ಳಿ
16ಹುಲಗುರ
17ಹುನಗುಂದ
18ಕಬನೂರು
19ಕೋಣನಕೇರಿ
20ಕುಂದೂರ
21ಕುನ್ನೂರ
22ಕ್ಯಾಲಕೊಂಡ
23ಮಡ್ಲಿ
24ಎನ್‌ ಎಂ ತಡಸ್‌
25ನಾರಾಯಣಪುರ
26ಶಿಶುವಿನಾಳ
27ತಡಸ
28ವನಹಳ್ಳಿ
ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ
ಕ್ರ. ಸಂ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್
1ಅಣಜಿ
2ಚಿಕ್ಕ ಯಡಚಿ
3ಹಳ್ಳೂರು
4ಹಿರೇಕಬ್ಬಾರ
5ಹಿರೇಮೊರಬ
6ಹುಲ್ಲತ್ತಿ
7ಇಂಗಳಗೊಂದಿ
8ಕಡೂರ
9ಕಣವೀಸಿದ್ದಗೇರಿ
10ಕೋಡಮಗ್ಗಿ
11ಕುಡಪಲಿ
12ಕುಂಚೂರ
13ಮಕರಿ
14ಮಾಸೂರು
15ಮೇದೂರು
16ನಾಗವಂದ
17ನೇಶ್ವಿ
18ಶಿರಗಂಬಿ
19ತಡಕನಹಳ್ಳಿ