Close

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯಿದೆ

 

ಆರ್ಟಿಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ವಿಭಾಗ 4 (1) (ಎ) ಮತ್ತು / ಅಥವಾ 4 (1) (ಬೌ) ಪ್ರಕಟಣೆ
ಕ್ರ. ಸಂ. ಇಲಾಖೆಗಳು
1
ಜಿಲ್ಹಾ ಪಂಚಾಯತ ಹಾವೇರಿ :
2017-18:  4(1)a(PDF 353KB) 4(1)b(PDF 3.12MB) 26(3)b(PDF 147KB)

 

2018-19: 4(1)a(PDF 366KB) 4(1)b(PDF 3.0MB) 26(3)b(PDF 147KB) 
2 ಜಿಲ್ಹಾಧೀಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಹಾವೇರಿ-4(1)b(PDF 3.93MB)
3 ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ-4(1)b(PDF 1.50MB)
4 ಜಿಲ್ಹಾ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾವೇರಿ (PDF 4.98MB)
5 ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ (PDF 147KB)
6 ರಸ್ತೆ ಸಾರೀಗೆ ಆಧೀಕಾರಿ ಕಛೇರಿ ಹಾವೇರಿ (PDF 209KB)
7 ಕನವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ (PDF 373KB)
8 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾವೇರಿ (PDF 562KB)
9 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ (PDF 5.01MB)
10 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಸವನೂರ (PDF 395KB)
11 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ (PDF 308KB)
12 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಶಿಗ್ಗಾಂವ (PDF 410KB)
13 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾನಗಲ್ಲ (PDF 790KB)
14 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಹಿರೇಕೆರೂರ (PDF 68KB)
15 ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಭಿವೃದ್ದಿ ಹಾವೇರಿ 4(1)a (PDF 722KB) and 4(1)b (PDF 3.91MB)
16 ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (PDF 166KB)
17 ಬಾಲಕೀಯರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ಹಾವೇರಿ (PDF 98KB)
18 ಬಾಲಕರ ಬಾಲ ಮಂದಿರ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ (PDF 244KB)
19 ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ (PDF 107KB)
20 ಜಿಲ್ಹಾ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಹಾವೇರಿ (PDF 1.19MB)
21 ಬ್ಯಾಡಗಿ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ
22 ಹಾನಗಲ್ಲ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ (PDF 292KB)
23 ಹಾವೇರಿ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ (PDF 3.86MB)
24 ಹಿರೇಕೆರೂರ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ (PDF 178KB)
25 ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ
26 ಶಿಗ್ಗಾಂವ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ (PDF 283KB)
27 ಸವನೂರ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ (PDF 197KB)
28

ಜಿಲ್ಹಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ :4(1)B(PDF 1MB)

29

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ : 4(1)a(PDF 108MB) ಮತ್ತು 4(1)b(PDF 320KB)

30

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾವೇರಿ : 4(1)a (PDF 592KB)  ಮತ್ತು 4(1)b (PDF 1.15MB)

31

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಹಾವೇರಿ :

2018-2019   :    4(1)a ಮತ್ತು 4(1)b(PDF 2.77MB)

2020             :    4(1)a (PDF 2.66MB)

2021             :     4(1)a (PDF 2.36MB)  

2022             :    4(1)a (PDF 8.31MB)   ಮತ್ತು  4(1)b(PDF 5.73MB)

32

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಹಾವೇರಿ : 4(1)a (PDF 2.50MB)

33

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾವೇರಿ : 4(1)a (PDF 3.63MB) ಮತ್ತು 4(1)b (16.4MB)

34

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ವಿಭಾಗ, ಹಾವೇರಿ : 4(1)a 4(1)b (PDF 2MB)

35

ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ, ಹಾವೇರಿ : 4(1)a (PDF 4.65MB)  ಮತ್ತು 4(1)b (PDF 7.14MB)