ನೇಮಕಾತಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ – ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ 2018-19

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 2018-19 ಅಧಿಸೂಚನೆ, ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ ಆಫ್ ಪಟ್ಟಿ

16/02/2019 26/02/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (1,006 KB)
ಆರ್ಕೈವ್